Vad är Bas-P respektive Bas-U?

En byggarbetsplats är en komplex arbetsplats. Det är en rad olika aktörer aktiva samtidigt och flera olika arbetsmoment ska matchas för att arbetet ska bli klart så fort som möjligt och med ett gott resultat. Det behövs helt enkelt en samordning mellan de olika yrkesgrupperna och planeringarna som sker. Detta både för att få en smidig logistik och minska risken för olyckor och skador. 

Det finns en del regler som anger vad som gäller för detta samordningsansvar och vilka som har ansvar för den arbetsmiljö som finns på arbetsplatsen. I grunden är det byggherren vilket framgår i arbetsmiljölagen. Det är byggherrens ansvar att utse samordnare vilka därmed kallas för byggarbetsmiljösamordnare. Dessa ska ha hand om planering, projektering, utförande m.m. Det är detta som kallas för Bas-P och Bas-U. Det är därmed personer som är ByggArbetsSamordnare.

Den sista bokstaven avgör alltså om det handlar om Planering och Projektering eller om det handlar om Utförande. 

Bas-P

Den person som utsetts till Bas-P är alltså samordnare och ansvarig för arbetsmiljön i början av arbetsprocessen. Nu sker planering och projektering vilket innebär att personen bland annat sammanställer underlag från arkitekter, ingenjörer och andra som kan vara involverade i arbetet. 

Personen granskar ritningar och skapar flödesscheman så att personer som är verksamma inom projektet inte jobbar på ett sätt som kan skapa risk för skador. 

Här ingår även att kontrollera att en arbetsmiljöplan är upprättad innan etablering av byggnadsarbetsplats sker. Om det inte finns kan Bas-P få betala straffavgift. 

Överlag handlar det alltså om övergripande planering och kontroll att allt sker enligt gällande lagar och regler. 

Bas-U

När man tar steget från planering till utförande ändras ansvarsförhållandet. Nu är det inte längre Bas-P som står ansvarig utan Bas-U. Nu är det mer praktiskt skyddsarbete som kommer att ske. 

Bland annat ingår det i arbetsuppgifterna att begära in information från de olika entreprenörerna om vilka arbetsmoment som kommer att utföras, vilken utrustning som därmed kommer att användas samt vad de gör för att följa arbetsmiljöregler. 

Det innebär att Bas-U får in riskbedömningar från de olika arbetsgrupperna. I dessa framgår även skyddsåtgärder. Utifrån de olika bedömningarna skapas en arbetsmiljöplan som är övergripande för hela arbetsplatsen. Detta då med utgångspunkt från vad Bas-P har jobbat fram. 

Den arbetsmiljöplan som Bas-U utarbetar ska sedan alltid finnas tillgänglig för alla som är involverade i projektet. Den ska även fortlöpande uppdateras allt eftersom processen löper framåt. I det fall en granskning skulle ske och det inte finns någon uppdaterad arbetsmiljöplan kan Bas-U straffas med vite eller till och med fängelse.

Både Bas-P och Bas-U genomför alltså sina jobb under så kallat straffansvar. Om någon av dessa gör ett grovt misstag, gör något uppsåtligen eller av oaktsamhet kan de straffas. Detta utifrån arbetsmiljöbrott. 

6 Aug 2018