Framtiden för glasmästare

Enligt arbetsförmedlingen kommer glasmästare att gå en ljus framtid till mötes. I alla fall de närmsta åren – 10 år fram räknar man med att behovet av glasmästare kommer att minska något.

Anledningen till den minskande efterfrågan på glasmästare är rationaliseringar av fönsterbytena. Trots den här effektiviseringen behövs det dock fler glasmästare just nu. Även om det blir lättare och mer effektivt vid fönsterbyten, är det ändå ett faktum att det utbildas alldeles för få glasmästare.

För tillfället finns det heller inga tecken på att den här trenden kommer att brytas. Sammantaget finns det alltså goda möjligheter till jobb för de som väljer att utbilda sig inom yrket.

I dagsläget och ett år framåt

Den ökade befolkningstillväxten som sker i Sverige leder till förbättrade förutsättningar för många olika yrkesgrupper. Då befolkningen växer så snabbt, växer även antalet bostadshus snabbt i landet. Det är inte bara bostadshus som byggs – även andra anläggningar byggs i en hög fart.

Det närmsta året bedömer arbetsförmedlingen att glasmästare, landet runt, kommer att uppleva en minskad konkurrens om jobben.

En positivt bidragande faktor, i alla fall på kort sikt, är att det den närmsta tiden kommer att behövas glasmästare till byten av mer energisnåla fönster. Energibesparingar sker dock ständigt och man kan även anta att det här är en positivt bidragande faktor även i framtiden för Sveriges glasmästare.

Det här, i kombination med ROT-avdraget, gör att efterfrågan beräknas vara fortsatt stark. Fönsterbytena beräknas i hög grad vara av hus bygga under 60- och 70-talet.

Utvecklingen i helhet ser bra ut för hela byggsektorn, varav glasmästare anses ingå i. En annan positiv utveckling för glasmästarna är rådande inrednings- och arkitekturtrender. Stora glasdelar på fasader är något som bara fler och fler önskar ha på kommersiella fastigheter.

Utöver den här utvecklingen är det även bilglas som ska bytas. Hur mycket bilglas som behöver bytas beror i allmänhet på hur väl vägarna underhålls och sandas.

Arbetskraften

Enligt arbetsförmedlingen kommer storleken på arbetskraften vara ungefär densamma den närmsta framtiden. Rent yrkesmässigt är glasmästare en liten yrkesgrupp. De allra flesta som arbetar som glasmästare har en gymnasieutbildning bakom sig. Andra har förtjänat sin yrkestitel genom att ha genomfört en lärlingsutbildning.

Fortfarande utbildas det dock för få för att täcka de behov som finns på arbetsmarknaden. Detta beror inte bara på en positiv utveckling vad gäller efterfrågan – även de nuvarande som strax går i pension behöver yngre och kompetenta ersättare.  

11 Jul 2017