Brandisolering för säkrare lokaler

Brand är en alldeles för vanlig orsak till skador på fastigheter, djur och människor och orsakar tyvärr även dödsfall. Med brandisolering saktar man ner och mildrar brandförlopp.

Bränder har alltid uppstått och så kommer det att fortsätta att vara. Fel på eldragning, felaktiga maskiner och apparater, människors slarv och okunnighet skördar offer varje år. Det är svårt att komma tillrätta med orsaker till brand. Vad kan man göra? Förutom normala åtgärder som brandlarm och ständig vaksamhet vad gäller brandfara, kan man brandisolera byggnader.

Vad är då brandisolering? I korthet handlar det om att klä in byggnadens alla utrymmen med isolerande material. Mest används stenull men även andra material förekommer. Förutom bärande strukturer ska man också se till att isolera genomföringar, alltså ställen där rör, el och ventilation leder från ett utrymme till ett annat. Kan en brand begränsas rent fysiskt är mycket vunnet.

Brandisolering skyddar människor och materiella tillgångar

En brandisolerad byggnad ger flera fördelar. Det tar helt enkelt mycket längre tid för en brand att spridas. I bästa fall kan den begränsas till ett enda rum. Tar en brand lång tid att sprida sig hinner man evakuera de personer som befinner sig på platsen. Man ger också räddningstjänsten mer tid att hinna fram och börja bekämpningen.

Människoliv går alltid först, men för ett företag är även utrustning och maskiner och inredning viktiga. Ju mer som kan räddas desto bättre. En kontakt med ett kompetent företag i inom brandisolering betalar sig den dagen en brand kan släckas snabbt och med minimala skador. Läs mer om brandisolering på den här hemsidan: brandisolering.nu

19 Mar 2022